Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2008

ΗΛΙΚΙΑ, ΥΓΕΙΑ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΣΟΦΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΚΟΠΟΣ της μελέτης υπήρξεν η προσέγγισις της ηλικίας, υγείας, ποιότητος ζωής των 7 σοφών της Αρχαίας Ελλάδος.

ΥΛΙΚΟΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ η βιογραφική μελέτη – έρευνα ιστορικών έργων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η ηλικία αρκούντως ως Θαλής ετών 94, Περίανδρος ετών 84, Βίας ο Πριενεύς ετών 80, Σόλων ο Αθηναίος, Πιττακός ο Μυτηλιναίος, Κλεόβουλος ο Ρόδιος 72 ετών, Χίλων ο Λακεδαιμόνιος βαθύ γήρας. Διακύμανσις ηλικίας 72 – 94 έτη. Μέση ηλικία 78 έτη.

Γνωρίσματα πάντων: ολιστική υγεία και ποιότητα ζωής με πλήρην αγαθήν διάθεσιν, καλοκαρδίαν, ευπροσηγορίας, ευγένειας ψυχής και πνεύματος, πηγαίον αυθορμητισμόν, ψυχραιμίαν και αισιοδοξίαν εις τας δυσκολίας, βλέμμα διαπεραστικόν, γλυκύ χαμόγελον. Άνθρωποι εξ όλης της Ελληνικής επικράτειας, άρτιοι και ολοκληρωμένοι, φιλοπάτριδες, κοινωνικοί αναμορφωταί. Σοφοί με σύνεσιν, μετριοφροσύνην κατέλειπον πολλά αποφθέγματα, τα οποία απετέλεσαν οδηγούς των συγχρόνων και φάροι φωτοδότοι των επιγόνων. Ακόμη η ηλικία, η υγεία, η ζωή και η ποιότης ζωής απετέλεσαν και αποτελούν κώδικα σοφίας, πολιτικής, ηθικής, ανθρωπισμού και προσφοράς προς τον συνάνθρωπον και την κοινωνίαν.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Οι 7 σοφοί της Αρχαίας Ελλάδος μέσης ηλικίας 78 ετών εκπαιδεύθησαν ολιστικώς πολλαπλώς, έζησαν με πλήρη σωματικήν, ψυχικήν, πνευματικήν, κοινωνικήν ευεξίαν, επαίδευσαν γενεάς γενεών εις το ωραίον, το αγαθόν, το αληθινόν, το υγιές με επίζηλον ποιότητα ζωής και διήλθον την βιωτήν γενομένοι οδηγοί, καθοδηγηταί, φωτεινά παραδείγματα άρτιων, ολοκληρωμένων ανθρώπων της εποχής και όχι μόνον.

Δεν υπάρχουν σχόλια: